KRIZOVÝ MANAGEMENT

Pochází z anglického emergency management, pojem crisis management je spíše využíván ve spojitosti s válečnými konflikty. Po letech zkušeností bychom raději nazvali krizový management krizovým řízením. Jedná se o řízení subjektu, nebo subjektů po dobu, kdy na ně působí vnitřní, nebo vnější vlivy, jež se podílejí, nebo podílely na vzniku, spuštění nebo trvání krizového stavu, který narušuje integritu, nebo ekonomickou stabilitu podniku.

Nejčastější typy vlivů způsobujících krizi

Ekonomicko-právní vlivy:

Pokles tržeb a objemu produkce firmy – jako přirozený následek jsou často střední a nebo velké výkyvy v provozním cash flow, a ty mohou buď částečně a nebo zcela paralyzovat cash flow Vaší firmy. Řešíme příčiny i následky tak, aby byly zmírněny nebo zcela odvráceny negativní dopady na podnik.

Zesplatněný úvěr, nebo jiné vypovězení financování?

Nejčastěji používané úvěry jsou kontokorenty, povolené přečerpání účtů a revolvingové úvěry, který na rozdíl od kontokorentu, splácíte postupně a opakovaně čerpáte až do výše úvěrového rámce. Stejným způsobem mohou v krátkém nebo středním období ohrozit životaschopnost firmy středně a dlouhodobé investiční úvěry, které stojí statisticky za mnohými pády firem.

Exekuce

Toto slovo pochází z latinského executio, neboli vykonávací řízení. Jedná se o nucený výkon exekučního titulu. Tím je například vykonatelné rozhodnutí soudu, vykonatelný rozhodčí nález, notářský zápis se svolením k přímé vykonatelnosti, vykonatelné rozhodnutí orgánu státní správy a územní samosprávy, nebo jiná vykonatelná rozhodnutí a schválené smíry a listiny, jejichž výkon připouští zákon.


My Vás budeme proti těmto vlivům bránit a ubráníme Vás! V praxi to jsou následky nezaplacených daní, poplatků sociální nebo zdravotní pojišťovně, popřípadě se jedná o následky smluvních ujednání nebo neuhrazených závazků vznikajících při podnikatelské činnosti.

Sociálně-právní vlivy

Ukončení účasti společníka ve společnosti:

Partnerské vztahy jsou vždy problematické. Jedna z důležitých rad našim klientům je, že ideální počet společníků je lichý, a tři jsou moc. My pracujeme na odstraňování následků ve společnosti, po rozdělení společníků. Poskytujeme právní, ekonomický a poradenský servis tak, aby nedocházelo k nabourání důvěry jak zaměstnanců, tak i dodavatelů a odběratelů. Není žádnou výjimkou, kdy se ke klientovi dostáváme až ve chvíli, kdy nejsou společníci, potažmo management spolu schopni již jakkoliv komunikovat. Tento velmi rozšířený nešvar má často až fatální následky.

Rozvod podnikatele:

Ochránit aktiva před nájezdy bývalého partnera - to je jedna z nejrozšířenějších potřeb, hned po odvracení exekuce z finanční správy. Co se může všechno stát, není třeba jmenovat. My Vám zajistíme klid, najdeme smír a uzavřeme ho, právně sanujeme, a zajistíme Vám prostor pro další tvůrčí práci.

Úmrtí společníka

S nejvyšší citlivostí přistupujeme ke všem nám svěřeným úkolům. V tomto případě budeme efektivně komunikovat s pozůstalými, managementem firmy, ale i zaměstnanci. Je třeba si uvědomit, že jen pokračování započatého díla je tou největší úctou památky.

 

A my Vás budeme proti těmto vlivům bránit a ubráníme Vás! V praxi to jsou následky nezaplacených daní, poplatků sociální nebo zdravotní pojišťovně, popřípadě se jedná o následky smluvních ujednání, nebo neuhrazených závazků vznikajících při podnikatelské činnosti.

Kontaktní formulář

Napište nám!


Naše služby jsou postaveny

na 3 nosných pilířích, kterými jsou důvěra, důvěra a důvěra.